Dialoogtafel eens over uitvoeringsorganisatie

3 juli 2014

Dialoogtafel eens over uitvoeringsorganisatie

De Dialoogtafel Groningen heeft op 26 juni overeenstemming bereikt over de opzet van de uitvoeringsorganisatie voor schadeherstel, versterking en waardevermeerdering.

Er is intensief gediscussieerd om tot dit besluit te komen. De discussie spitste zich vooral toe op de mate van onafhankelijkheid van de uitvoeringsorganisatie en de mogelijke invloed van de Dialoogtafel op het beleid van de nieuwe organisatie. NAM zag hierbij in eerste instantie een grote rol voor zichzelf weggelegd, waar o.a. de NMG pleitte voor een organisatie die op grotere afstand van NAM zelfstandig kan opereren. De Tafel heeft nu condities vastgesteld waaraan de inrichting en werkwijze van de uitvoeringsorganisatie moeten voldoen, die door alle deelnemers worden onderschreven.

Afgesproken is dat de NAM er voor zorgt dat de Tafel op tijd een -op overeenstemming gericht- overleg kan voeren over de hooflijnen van het uitvoeringsbeleid van de nieuwe organisatie.

De Tafel wordt op consensus gericht betrokken bij de totstandkoming van het schadeprotocol waarmee de uitvoeringsorganisatie gaat werken. Daarbij wordt externe deskundigheid ingeschakeld. Ook zal op basis van de uitkomst van onderzoeken naar klanttevredenheid het beleid worden bijgestuurd. De eerste van die onderzoeken wordt nog dit jaar uitgevoerd. Daarnaast is afgesproken dat de NAM zich niet bemoeit met de taxatie van individuele gevallen.

De procedure om te komen tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie is begin deze maand gestart. Op 15 oktober moet duidelijk zijn welke partij(en) de organisatie gaat of gaan vormen. De nieuwe uitvoerder krijgt een kantoor in de regio waar aardbevingen plaatsvinden en rapporteert vier keer per jaar aan de Dialoogtafel. Een onafhankelijke Raad van Toezicht controleert of de uitvoerder en de NAM zich houden aan gemaakte afspraken. Deze raad rapporteert rechtstreeks aan de minister van Economische Zaken, in afschrift aan de Dialoogtafel.

Tijdelijke regeling
De Tafel heeft op 26 juni ook besloten dat er een tijdelijke regeling wordt gemaakt voor particuliere huiseigenaren om hun woningen te verbeteren met energiebesparende maatregelen. De regeling gaat gelden met terugwerkende kracht vanaf 17 januari en totdat er een definitieve regeling is. Er kan een bijdrage worden gekregen tot een maximum van € 4.000. De Provincie neemt het voortouw om de tijdelijke regeling verder uit te werken.

Leefbaarheid
In het bestuursakkoord is een bedrag opgenomen voor de leefbaarheid in het winningsgebied. In totaal 60 miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro in een fonds van de NAM. Besloten is dat het geld voor leefbaarheid beschikbaar komt op drie niveaus. Allereerst komen er gelden die door groepen bewoners voor hun dorpsplannen kunnen worden aangevraagd. In de tweede plaats komen er programma’s waarop kan worden ingetekend. Tenslotte komen er programma’s voor de kwaliteit van dorpen waar de gemeenten en de Provincie een belangrijke stem in hebben.

Vertegenwoordiging Natuur en Milieufederatie Groningen
De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt aan de Dialoogtafel de belangen van natuur, landschap, milieu en energie. Via het achterbanberaad stemmen we de inbreng aan de Dialoogtafel af met onze achterban. Het gaat om vraagstukken als water(veiligheid), milieurisico’s als gevolg van aardbevingen, verbetering van de leefbaarheid, duurzame economische ontwikkeling, energiebesparing en een duurzame energievoorziening in Noordoost-Groningen. Zowel directe achterban als organisaties die niet aangesloten zijn bij de Natuur en Milieufederatie kunnen zich door ons laten vertegenwoordigen. Neem voor meer informatie over vertegenwoordiging van uw organisatie aan de Dialoogtafel contact op met Siegbert van der Velde, via s.vandervelde@nmfgroningen.nl.

Meer informatie