Boer zoekt Burger voor een landbouw met toekomst

22 november 2012

Boer zoekt Burger voor een landbouw met toekomst

Keukentafelgesprek met boeren, burgers en buitenlui

De Provincie wil graag weten hoe Groningers denken over de toekomst van duurzame landbouw in Groningen, want de landbouw verandert. Daarom organiseren ze een bijeenkomst voor inwoners, boeren, organisaties, overheid en politiek. Tijdens deze bijeenkomst worden kennis, ideeën en argumenten met elkaar uitgewisseld over vier belangrijke vraagstukken.

In deze dialoog wil de Provincie onderzoeken wat ieders bijdrage kan zijn aan de ontwikkeling van een Groninger landbouw met toekomst. In de maanden daarna wordt een gezamenlijke visie op de toekomst van de landbouw in Groningen ontwikkeld.

Deelnemers
Voor deze bijeenkomst nodigt de Provincie verschillende groepen uit, zoals inwoners, jongeren, boeren en maatschappelijke organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Dierenbescherming en de Vereniging Groninger Dorpen. Over vier gespreksthema’s worden ideeën uitgewisseld en gediscussieerd. Een specifieke voorbereiding om aan de dialoog deel te nemen is niet nodig.

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op 18 december a.s. vanaf 20.00 uur in Het Paleis, Boterdiep 111 in Groningen. U bent van harte welkom. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u zich daarom aan via toekomstlandbouw@provinciegroningen.nl.

Praat ook mee op Twitter via @provgroningen en #bzb of op Facebook via www.facebook.com/provinciegroningen.

De gespreksthema’s

Landbouw: Groningen een wereldspeler?
De landbouw in Groningen bestaat vooral uit akkerbouw en melkveehouderij. De ontwikkeling, omvang en betekenis hiervan is verschillend. Maar als naar de landbouw in Groningen wordt gekeken, dan is Groningen op een aantal onderdelen een belangrijke wereldspeler in de landbouw. Dit geldt voor zowel de melkveehouderij als de akkerbouw, bijvoorbeeld als het gaat om de pootgoedaardappelen.

In de dialoog over de landbouw wil de Provincie met de deelnemers in gesprek over de economische positie van de landbouw in Groningen. Vragen die daarbij aan bod kunnen komen zijn:

– Hoe belangrijk is de landbouw als economische sector voor Groningen?
– Moet de landbouw blijven produceren voor de wereldmarkt?
– Moet er ook ruimte zijn voor regionale producten en andere vormen van landbouw?

Landbouw: een passende schaal?
De afgelopen jaren wordt volop gediscussieerd over megastallen en de  schaalvergroting in  de landbouw. Ook in Groningen is dit het geval. Een belangrijk issue voor de ontwikkeling en toekomst van de landbouw heeft betrekking op de gewenste schaalgrootte. Wat is een passende schaal? Wat is een passende schaalgrootte van agrarische bedrijven wanneer gekeken wordt naar de economische ontwikkeling van de landbouw? Wat is een passende schaal als we kijken naar de kwaliteit van het landschap, de leefomgeving en dierenwelzijn?

In de dialoog zullen de volgende vragen worden behandeld?
-Wat is een passende schaalgrootte voor bedrijven in Groningen?
-Is maatwerk per sector en per gebied wenselijk en noodzakelijk?

Landbouw: koploper in duurzaamheid?
De Provincie Groningen wil koploper zijn wanneer het gaat over  duurzame landbouw. Maar In hoeverre kunnen we ons vinden in deze ambitie? En wat houdt duurzaamheid eigenlijk in? Wat is echt belangrijk? Welke ambities zijn nodig om koploper te worden op dit gebied?

De volgende vragen komen in de dialoog aan bod:
-Koploper in duurzaamheid: goede ambitie?
-Duurzaamheid: welke onderwerpen vinden we belangrijk?
-Ambities: welke concrete ambities kunnen we formuleren?
-Aanpak: hoe gaan we deze ambities realiseren in Groningen? En Wat is daarvoor nodig?

Landbouw: een zaak van ons allemaal?!
Landbouw gaat over thema’s zoals voedsel, landschap, leefomgeving en  dierenwelzijn,. Onderwerpen die ons als burger en consument raken. Het is dan ook belangrijk dat we hier samen mee aan de slag gaan. Boeren en burgers moeten elkaar daarin vinden en begrijpen, want een duurzame landbouw vraagt niet alleen iets van de boer. Het vraagt ook een gezamenlijke inzet van de  burgers en de politiek. In deze dialoog willen we onderzoeken wat ieders bijdrage kan zijn aan de ontwikkeling van een landbouw met toekomst in Groningen!