14 mei bijeenkomst over landbouw en windenergie

7 mei 2012

14 mei bijeenkomst over landbouw en windenergie

De toekomst van de landbouw en windenergie op land zijn twee actuele thema’s die in onze provincie spelen. De Natuur en Milieufederatie Groningen wil daarover graag met u in gesprek en organiseert maandag 14 mei een bijeenkomst.

Toekomst van de landbouw in de provincie Groningen
Praat en denk mee over het belang van een duurzame landbouw, met oog voor landschap, natuur en& milieu. Wat zou de inbreng vanuit de natuur- en milieuorganisaties moeten zijn?

De ambitie van de Provincie Groningen is koploper worden in de ontwikkeling van duurzame landbouw. ‘Duurzaam’ is een breed begrip: zorgen dat we ook in de toekomst kunnen blijven wonen en ondernemen op het Groningse platteland. Het gaat om gezonde natuur en biodiversiteit, een economisch gezonde landbouwsector en een vitaal platteland. “Duurzaam” is een begrip met een ecologische, economische en sociale dimensie.

De Provincie wil dit jaar haar visie op de landbouw formuleren:  ‘Hoe zou de landbouw in Groningen er in de toekomst  uit moeten zien?’ Zij betrekt hierbij ook de input van landbouwers, deskundigen, de agribusiness, natuur- en milieuorganisaties en betrokken burgers.
Daartoe startte de Provincie op 20 maart jl de dialoog met de Stropakkenconferentie. Naar aanleiding van de discussies op deze conferentie zijn 5 thema’s gekozen die in werkgroepen verder worden uitgewerkt. De resultaten van de werkgroepen worden door de Provincie gebruikt als bouwstenen voor de landbouwvisie. In de dialoog kunnen onder de vraagstukken schaalvergroting en biologische landbouwaan de orde komen.

Windenergie op land
De transitie naar duurzame energiebronnen is noodzakelijk maar heeft grote gevolgen voor natuur en landschap. Met een presentatie informeren we u over de ruimtelijke aspecten van windenergie op land, het ruimtelijk beleid van Rijk en Provincie en natuurlijk de actuele plannen voor windparken in Groningen. Aansluitend is er ruimte voor een discussie over dit thema
.

Op dit moment staan de kranten bol van nieuwe plannen voor grote windenergieparken in onze provincie. Dit brengt veel discussie met zich mee. Aan de ene kant dragen deze windturbines bij aan onze duurzame energiedoelstellingen, aan de andere kant hebben ze een grote impact op natuur, landschap en leefomgeving. Dit vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke afweging: waar kunnen deze windenergieparken wel en waar kunnen ze beter niet geplaatst worden. Deze ruimtelijke afweging ontbreekt bij de plannen voor grote windenergieparken die op dit moment op tal van locaties aan de Wadden- en Dollardkust in de provincie Groningen gepland worden.

Wat: Bijeenkomst over de toekomst van de landbouw en windenergie.
Waar: kantoor van de Natuur en Milieufederatie Groningen, Zuiderpark 16 te Groningen
Wanneer: Maandagavond 14 mei 19:00 – 22:00 uur
Wie: Leden van onze aangesloten organisaties, deelnemers van het Netwerk RO, door de NMG uitgenodigde deelnemers aan de Stropakkenconferentie en inwoners van de provincie Groningen met hart voor natuur en landschap.

Programma:

19.00 Zaal open
Koffie en Thee
19.30 – 20.30 Informatieve presentatie en aansluitend overleg over de toekomst van de landbouw in de provincie Groningen
20.30 – 21.30 Informatieve presentatie en aansluitend discussie over de ruimtelijke aspecten van windenergie op land
21.30 – 22.00 Borrel en napraten