Rechter erkent zorgen natuurcompensatie Suikerzijde

Rechter erkent zorgen natuurcompensatie Suikerzijde

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft (opnieuw) de provinciale ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor bestemmingsplan De Suikerzijde geschorst. Alle werkzaamheden op de vloeivelden van de voormalige suikerfabriek worden voorlopig stilgelegd, in afwachting van de uitspraak in de bodemprocedure. De natuurorganisaties zijn uiteraard verheugd met deze uitspraak, maar hadden deze procedure liever willen voorkomen door goede afspraken met de gemeente te maken over het beschermen van de natuur in het Suikerzijdegebied.  

11 juli 2022

De gemeente Groningen wil de vloeivelden op het voormalige Suikerunieterrein dempen om de bouw van 2.000 woningen in bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord, mogelijk te maken. Maar die vloeivelden zijn nu, volgens ecologische onderzoeksrapporten, essentieel foerageergebied voor watervleermuizen en meervleermuizen en een belangrijk leef- en broedgebied voor geoorde futen.

(tekst gaat verder onder de video)

In de media

Directeur-bestuurder Jan-Willem Lobeek over de uitspraak van de rechter op OOGTV.

11 juli 2022

Beste weidevogelgebied van Groningen
De gemeente is van plan om compensatie voor deze soorten aan te leggen in polder De Oude Held. Maar dat betekent dat in die polder zo’n 15 hectare van het beste weidevogelgebied van Groningen verloren gaan (met onder andere veel grutto’s, scholeksters, kieviten en tureluurs). De provincie Groningen heeft hiervoor eerst een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming aan de gemeente gegeven. In een nieuw besluit is de provincie tot de conclusie gekomen dat, bij nader inzien, toch geen ontheffing nodig is voor de geoorde fuut.

Andere indeling Suikerunieterrein
Het dempen van de vloeivelden kan echter zorgen voor achteruitgang van de landelijke populatie geoorde futen. Door een andere indeling van het Suikerunieterrein kunnen de vloeivelden en daarmee de beschermde soorten grotendeels behouden blijven, terwijl er toch 2.000 woningen worden gerealiseerd. En als deze soorten toch uit het gebied verdreven moeten worden, dan is compensatie in polder De Oude Held niet nodig.

Compensatie elders en verbeteren omstandigheden vijvers
Er kan elders compensatie voor de geoorde fuut worden aangelegd. Compensatie voor de vleermuizen kan ook door verbetering van de omstandigheden op bestaande vijvers. Dus het wegjagen van de weidevogels uit polder De Oude Held is niet nodig. De natuurorganisaties hebben geprobeerd om in goed overleg met gemeente en provincie tot andere oplossingen te komen, maar dit is niet gelukt.

Daarom zijn we naar de rechter gestapt en hebben we een ‘verzoek voorlopige voorziening’ gedaan, om te voorkomen dat de gemeente de vloeivelden alvast dempt voordat de rechtbank uitspraak doet.

(tekst gaat verder onder het item)

In de media

Ook RTV Noord deed verslag over Suikerzijde en interviewde directeur-bestuurder Jan-Willem Lobeek over de kwestie.

Klik hier voor de video op de site van RTV Noord

11 juli 2022

Rechter betwijfelt succes compensatieplan
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland is het met ons eens dat er ook een ontheffing nodig is voor het wegjagen van de geoorde fuut van de vloeivelden. En hij betwijfelt of de compensatie voor de grutto’s en andere weidevogels, die uit polder De Oude Held zouden worden verjaagd, gaat werken. Weidevogels zijn erg honkvast en kunnen waarschijnlijk niet verplaatst worden naar verder weg gelegen compensatiegebieden.

(tekst gaat verder onder het artikel)

 

Ook Dagblad van het Noorden publiceerde een artikel over uitspraak van rechter.

Klik hier om het te lezen

11 juli 2022

Door het dempen van de vloeivelden en het onder water zetten van een deel van polder De Oude Held kan onherstelbare schade ontstaan aan het leefgebied van de beschermde soorten. Daarom heeft de voorzieningenrechter besloten dat de provinciale natuurontheffing wordt geschorst tot 6 weken na de uitspraak van de rechtbank in de bodemprocedure. Hij meldt daarbij dat hij, als gemeente en natuurorganisaties tot goede afspraken komen, bereid is deze voorlopige voorziening aan te passen zodat de gemeente toch vast met een deel van de werkzaamheden aan de gang kan.

Invulling woningbouwopgave met behoud van natuurwaarden
De natuurorganisaties zijn blij dat de rechter hun zorgen heeft erkend, maar blijven benadrukken dat zij de komende tijd graag zouden benutten om met de gemeente in gesprek te gaan over een betere invulling van de woningbouwopgave met behoud van de natuurwaarden.

De samenwerkende organisaties zijn: Natuur en Milieufederatie Groningen, Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen en Avifauna Groningen