NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Vismigratie in Groningen

Vismigratie in Groningen

Stuwen en gemalen vormen obstakels voor verschillende soorten trekvissen.Vismigratie2 Vissen kunnen hun natuurlijk gedrag niet vertonen en tussen zoet en zout water heen en weer trekken. Veel vissen worden gedood of verminkt in de gemalen.

De natuur en Milieufederatie Groningen vindt het van belang dat de situatie voor trekvissen verbetert. Daarom zijn we betrokken geweest bij twee projecten om de problematiek letterlijk in kaart te brengen, eerst met de Groningse vismigratiekaart en vervolgens met het project Ruim baan voor vissenwaar een Noord-Nederlandse vismigratiekaart is gerealiseerd. 

Vismigratie en barrières
Vissen moeten vrij kunnen zwemmen. Ze moeten voedsel kunnen zoeken, kunnen vluchten bij gevaar (waaronder vervuiling). Ook moet er ruimte zijn voor het uitbreiden van het leefgebied en voor uitwisseling tussen deelpopulaties.

In een ideale viswereld zijn er geen obstakels. Maar de realiteit ziet er heel anders uit. Om droge voeten te houden leven we in Nederland met een streng waterregime. We ontkomen niet aan waterregulerende maatregelen zoals stuwen en gemalen.

Deze stuwen, gemalen en sluizen belemmeren de bewegingsvrijheid van vissen. Veel vissen worden gedood of verminkt in schroeven van gemalen. De visstand neemt hierdoor voor sommige soorten af en dat heeft gevolgen voor de ecologie van het water. Nederland heeft ongeveer 15.000 stuwen en gemalen. Daarvan liggen er ruwweg 1.000 in de provincie Groningen.

Vispasseerbaar
Gelukkig groeit de aandacht voor het probleem van de visbarrières. Steeds meer waterbeheerders zijn bezig de belangrijkste knelpunten aan te pakken. Er zijn genoeg mogelijkheden om de barrières voor vissen op te heffen:

  • Vismigratie1Er kan een vispassage worden aangelegd
  • Vissen kunnen naar vrije doorgangen geleid worden
  • Het sluisbeheer kan aangepast worden
  • Visvriendelijke vijzels in de gemalen aanleggen
  • Slimme oplossingen waarbij de vissen worden overgeheveld naar het hogere of lagere water
  • Belangrijkste knelpunten aanpakken

 

Vispassage kattenbeek
Om de echte knelpunten aan te pakken geeft de Kaderrichtlijn Water aan in welk water de waterkwaliteit en dus ook de visstand, op orde moet zijn. De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest hebben naar aanleiding daarvan voor Groningen en Noord-Drenthe een visie opgesteld over vismigratie. Daarin wordt uitgegaan van zogeheten knelpunten.

Veel van deze knelpunten worden nu in het kader van het project Ruim baan voor vissen opgelost.

 Vismigratiekaart toont Groninger knelpunten
Op de vismigratiekaart zijn alle vismigratieknelpunten aangegeven van heel Noord-Nederland. Van de meeste knelpunten wordt aangegeven wanneer en hoe ze worden opgelost. De kaart kwam tot stand in samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De stand van uitvoering van de vismigratiepunten op de kaart wordt regelmatig door de waterschappen bijgehouden.

Het is de bedoeling dat door middel van de Vismigratiekaart het verborgen probleem van vissterfte en vismigratie bij een groter publiek bekend wordt en dat bestuurders de problematiek voldoende aandacht (blijven) geven om de waterbeheerders en planologen hun werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren om alle knelpunten binnen afzienbare termijn op te lossen.

Meer informatie
Flyer de Groninger Vismigratiekaart
From sea to source
Urgentie en aanbevelingen
Van Wad tot Aa
Visie Vismigratie

Websites voor meer informatie:
Waterschap Noorderzijlvest – Project Living North
Fish Flow Innovations – Innovatieve voorzieningen voor vis
TAUW Groot In Gemalen – Visvriendelijke gemalen

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF