NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Water

Water

Natuur, milieu en landschap in Groningen floreren alleen bij voldoende, goed en zuiver water. En dat water zou er moeten zijn: in Groningen valt elk jaar aanzienlijk meer regen dan er verdampt en nodig is voor drinkwater en industrie.

Toch hebben natuurgebieden last van verdroging en moet Groningen regelmatig via Friesland vuil IJsselmeerwater aanvoeren om gewasschade in de landbouw te voorkomen. Want het grote overschot aan regenwater in de winter wordt te snel afgevoerd naar zee. Daardoor ontstaat ’s zomers een tekort. De Natuur en Milieufederatie Groningen vindt dat dit anders kan, en anders moet.

Daarnaast groeien door de klimaatverandering de verschillen tussen zomer en winter: meer neerslag in de winter, langere droge perioden in de zomer, afgewisseld met korte, zeer hevige buien. Bovendien zorgen de hogere temperaturen voor meer verdamping. De waterbehoefte van mens, landbouw en natuur neemt toe, terwijl de aanvoer stagneert. Stadsbewoners kunnen last krijgen van hittestress. De kustverdediging zal moeten worden aangepast aan de zeespiegelstijging.

Wij zetten in op schoner water, een betere benutting van gebiedseigen water, gecombineerd met het terugdringen van de aanvoer van elders, en aandacht voor de belangen van natuur (EHS, natuurgebieden, stimuleren biodiversiteit), milieu en landschap bij de maatregelen die genomen worden om de dreigende gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

Hoe kunnen we de waterhuishouding voorbereiden op de toekomst?

  • Geef het overschot aan regenwater in de winter meer tijd om te infiltreren in de bodem. Daarmee wordt een schone grondwatervoorraad aangelegd voor de toekomst en komt een deel van het water ’s zomers als kwelwater beschikbaar.
  • Leg waterbekkens aan in de brongebieden van de beken, zodat er voor natuur en landbouw water beschikbaar is in droge zomers.
  • Vertraag de waterafvoer naar de boezem en naar zee. De piekbelasting in de boezem wordt kleiner, er is meer gelegenheid om het water te benutten en er wordt minder regenwater naar zee afgevoerd. Ook hoeven zo minder gemalen te worden gebouwd.
  • Introduceer een flexibel peilbeheer in de boezem: met een hoog winterpeil en een lager zomerpeil blijft het winterwater langer beschikbaar. Bovendien is een flexibel peil goed voor de lokale biodiversiteit.

Waterprojecten waar we aan deelnemen of op reageren

Beeldschoon Water
Onderwaterfotograaf Erik Venneman bracht in 2014 de Groningse onderwaterwereld in beeld. In samenwerking met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de gemeente Groningen worden in het voorjaar en de zomer van 2015 in diverse acties ontplooit: eind mei wordt de campagne Beeldschoon Water geopend, de fototentoonstelling Beeldschoon Water reist de hele provincie Groningen door en daarnaast zijn er diverse beeldschone routes te beleven. Lees hier meer over Beeldschoon Water Groningen. Met de campagne en de beelden illustreren we het verhaal over het Groningse Water: beeldschoon!

Droge Voeten 2050

In dit project onderzoeken de drie noordelijke provincies en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s wat er moet gebeuren om, ondanks zeespiegelstijging en bodemdaling, ook in 2050 droge voeten te houden. Moeten boezemkades verhoogd en versterkt worden? Moeten er meer waterbergingsgebieden komen? Zijn nieuwe gemalen nodig? Wij dringen erop aan om niet eenzijdig te kijken naar de afvoer van water, maar vooral maatregelen te zoeken die ook kunnen bijdragen aan andere doelen, zoals schoner water en een voorraad voor droge zomers.

Klimaatadaptatie Eemsdelta
Dit provinciale project waar de Natuur en Milieufederatie Groningen in meedraait, brengt de gevolgen van klimaatverandering voor de Eemsdelta in beeld en zoekt naar oplossingen:

  • Zeespiegelstijging bedreigt de veiligheid: de kustverdediging moet worden verbeterd.
  • Door langere droge perioden in de zomer en hogere temperaturen, dus meer verdamping, zal de zoetwaterbehoefte van landbouw, mens en natuur groeien, maar de aanvoer van elders afnemen: het gebied zal meer dan nu in de eigen waterbehoefte moeten voorzien.
  • Om klimaatverandering te beperken zal ook hier hard gewerkt moeten worden aan omschakeling naar duurzame energie en beperking van het energiegebruik.
  • Om de steden leefbaar te houden (hittestress) moet er anders gebouwd worden, met meer groen en meer water.

Zoet-zoutovergangen en vismigratie
Wat beweegt vissen? Welke problemen komen ze tijdens hun trektocht tegen? En bovenal: hoe kunnen wij ze helpen hun paai- en opgroeiplaatsen te bereiken? De Natuur en Milieufederatie Groningen maakte eerder al een vismigratiekaart voor Groningen. Ook is samengewerkt met de noordelijke waterschappen aan de oplossing van de knelpunten in het project Ruim Baan voor Vissen.

Verder blijven wij ons inzetten voor de realisatie van meer natuurlijke zoet-zoutovergangen, niet alleen ten behoeve van migrerende vissen, maar ook omdat brakwatergebieden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit. Kijk hier voor meer informatie.

Droogtestudie Noord-Nederland
Dit project van de drie noordelijke provincies maakt deel uit van het Deltaplan. Het project onderzoekt welke maatregelen genomen kunnen worden om de waterbeschikbaarheid ook na 2050 veilig te stellen. Wij dringen aan op een maximale zelfvoorzienendheid.

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Die eisen zijn vertaald in het Stroomgebiedbeheerplan Eems. De waterschappen verwachten de meeste doelen voor de periode 2009 -2015 te zullen halen en werken nu aan het uitvoeringsplan voor de periode 2015-2021.

 

Contactpersoon: Erik de Waal

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF