NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Natuur

Natuur

De Natuur en Milieufederatie Groningen streeft naar een goed functionerend Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur of EHS) met een gezonde natuur en een rijke flora en fauna.

De kwaliteit van de Nederlandse natuurgebieden staat onder druk, omdat ze dikwijls klein en versnipperd zijn. Daarbij hebben ze vaak te maken met de negatieve effecten van verzuring, vermesting en verdroging. Kwetsbare en bijzondere planten en dieren hebben het moeilijk en nemen in aantal af. Deze teruggang in biodiversiteit zorgt voor een steeds schralere natuur. Grote boosdoener is de stikstof afkomstig van landbouw, verkeer en industrie. Maar ook de veelal lage waterstand als gevolg van drinkwaterwinning en wateronttrekking voor omliggende landbouwgronden, heeft een negatieve invloed op de natuur.

Om al deze schadelijke effecten op te vangen, zijn robuuste natuurgebieden nodig. Daarom vormen ecologische verbindingen tussen natuurgebieden een cruciaal onderdeel van het Natuurnetwerk. De laatste jaren wordt het afronden en verder invullen ervan echter bedreigd door bezuinigingen en een veranderend politiek klimaat. Hierdoor groeit de noodzaak om de realisatie te combineren met andere doelstellingen op het gebied van recreatie, waterberging, waterkwaliteit, klimaat en energie. Bovendien hebben de bezuinigingen van de afgelopen jaren ook duidelijk gemaakt dat alternatieve financieringsbronnen van groot belang zijn.

We zetten ons in voor het gereedkomen van een goed functionerend Natuurnetwerk. Hierbij richten we ons op verbetering van de natuurkwaliteit en het vrijkomen van voldoende budget voor de inrichting en het beheer van de natuurgebieden. In nauwe samenspraak met de terreinbeherende organisaties en onze achterban vragen we aandacht voor natuurkwaliteit bij politiek en inwoners. Ook zoeken we naar innovatieve oplossingen en alternatieve financieringsbronnen om de realisatie van het Natuurnetwerk mogelijk te maken.

Groenmanifest
De Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord en BoerenNatuur hebben het initiatief genomen voor het Groenmanifest Groningen. Wij maken ons zorgen over de huidige ingrijpende bezuinigingen op het budget voor natuur, landschap en plattelandsontwikkeling. Het manifest bevat afspraken over en voorstellen voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgebieden, agrarisch natuurbeheer en de economische ontwikkeling van de landbouw op het Groningse platteland.  Lees verder >>

Valuta voor Veen
De kunstmatig lage grondwaterstand in Nederland leidt ertoe dat veen- en veenweidegebieden inklinken en dreigen te verdwijnen. Hierdoor neemt de biodiversiteit af, daalt de bodem en worden grote hoeveelheden CO₂ uitgestoten. Een hardnekkig probleem waar slechts met veel moeite verandering in is aan te brengen. Samen met onderzoeksbureau IMSA Amsterdam zinnen we daarom  op een innovatieve manier om én CO₂ regionaal op te slaan én veengebieden te herstellen in hun oude glorie: Valuta Voor Veen.
Valuta Voor Veen is een haalbaarheidsstudie naar een regionaal CO₂-reductiesysteem, waarbij bedrijven die CO₂ uitstoten dit regionaal kunnen compenseren door te investeren in vernatting van nabijgelegen veen- en veenweidegebieden.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF