NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Windenergie

Windenergie

Windenergie is altijd omstreden geweest: enerzijds onmisbaar voor het behalen van onze doelstelling op het gebied van duurzame energie, maar anderzijds hebben de molens een grote impact op de leefomgeving. In 2009 stelden we samen met de andere elf natuur- en milieufederaties een visie op over grootschalige windenergie op land: Geconcentreerde Windkracht in de Lage Landen. Deze visie geeft aan waar vanuit de optiek van natuur en landschap de kansen liggen voor grootschalige windenergieopwekking, en waar het plaatsen van windturbines juist gemeden dient te worden ter bescherming van kwetsbare natuur- en landschapswaarden.

De visie pleit voor een concentratiebeleid van windenergie in windlandschappen met oog voor natuur en landschap. Dit betekent dat al in een vroeg stadium van de locatiekeuze, maar ook bij ontwerp en inrichting van het windpark, gekeken moet worden naar de (effecten op de) natuur- en landschapswaarden van die specifieke locatie.

Wind op land
In 2012 werd het debat over windenergie in Groningen weer helemaal actueel, omdat de Crisis- en Herstelwet het mogelijk maakte om de Rijkscoördinatieregeling (RCR) aan te vragen voor windparken groter dan 100 MW. Achterliggend idee was om grote windturbineparken sneller te kunnen realiseren. Gemeenten en provincies werden op deze wijze buitenspel gezet. Bovendien miste deze wet een ruimtelijk afwegingskader waar concentratieparken al dan niet gewenst zijn. Met als gevolg dat projectontwikkelaars een enorme hoeveelheid aanvragen indienden voor grootschalige windlocaties, vele daarvan langs de Waddenkust en het IJsselmeer. Alleen al in het Oldambt werden plannen opgesteld voor meer dan 1000 MW. Een onwenselijke ontwikkeling die grote negatieve gevolgen voor natuur en landschap had kunnen hebben. Mede door onze inzet werden deze plannen tijdelijk in de wacht gezet gezet door de Tweede Kamer en kregen de provincies de regie terug, mits zij gezamenlijk ruimte reserveerden voor 1000 MW extra windenergie.

Ook Groningen verscherpte na afspraken met het Rijk haar windenergiedoelstellingen om de regie terug te krijgen en de RCR buiten de deur te houden. De geplande 750 MW werd verhoogd naar 850 MW wind op land. De benodigde extra ruimte zoekt de Provincie direct grenzend aan de bestaande concentratiegebieden in Delfzijl en de Eemshaven. Vooral de uitbreidingslocatie bij de Eemshaven is tegen het zere been van de natuur- en landschapsorganisaties. Deze is namelijk grotendeels deel gepland in de Emmapolder, pal langs de Waddenzee. De Waddenkust is juist tot Werelderfgoed verkozen vanwege landschappelijke kwaliteiten als rust, weidsheid en een open horizon. Daarnaast zijn de Wadden en aangrenzende polders van grote waarde voor trekvogels en beschermde vogelsoorten. Wij zijn van mening dat bij de locatiekeus onvoldoende rekening gehouden is met natuur- en landschapswaarden en met mogelijke alternatieve locaties.

Wind op zee
Om de doelstellingen voor duurzame energie te halen, is meer windenergie nodig dan er op land verantwoord geplaatst kan worden. De Natuur en Milieufederatie Groningen is daarom een voorstander van grootschalige windparken op de Noordzee. Onder de juiste voorwaarden (met name voor het heien in de zeebodem) is de invloed op natuur en landschap veel geringer dan bij windmolens op land. Daarnaast hebben windparken op zee de prettige bijkomstigheid dat in de omgeving niet gevaren en gevist mag worden, waardoor de onderwaternatuur zich ter plekke kan herstellen en langdurige bescherming geniet. Uiteraard is ook van belang dat windmolens op zee per molen veel meer energie produceren dan windmolens op land, omdat het op zee bijna altijd hard waait. Op termijn weegt dit op tegen de (nu nog) hoge kosten van windmolens op zee.

Relevant voor Groningen zijn de windparken Gemini I en II: deze zijn gepland in de Noordzee, 20 kilometer boven Schiermonnikoog. Plaatsing en onderhoud van deze windparken zal vanuit de Eemshaven gebeuren. Hiervoor zijn in de Eemshaven kades en een havenbekken gebouwd, en is een helikopterhaven gepland. Mede hierdoor is verdieping en verbreding van de vaargeul naar de Eemshaven nodig. Daarnaast speelt een rol dat de stroomkabels naar deze windparken dwars door het Waddengebied moeten worden getrokken. De Natuur en Milieufederatie Groningen maakt zich grote zorgen over deze benodigde infrastructuur. Het effect op de beschermde natuur van de Wadden en het Eems-Dollardestuarium kan buitengewoon groot zijn, en we voorzien een conflict met de natuurbeschermingswetgeving. Omdat we het ook van groot belang vinden om deze windparken op zee te realiseren, staan we open voor afspraken om de gevolgen van deze ingrepen zo klein mogelijk te maken en te compenseren.

Meer informatie

 

Contactpersoon: Marjolijn Tijdens

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF